ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

กำหนดการรายงานตัว มอบตัวและรับแบบเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามการจัดชั้นเรียน

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวสำหรับนักเรียนใหม่
1. ชุดเอกสารรายงานตัว (ได้รับวันสอบคัดเลือก หรือสามารถคลิกดาวน์โหลดด้านล่าง) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ตัวจริง พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง
5. ตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง
6. ตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา รับรองสำเนาถูกต้อง
7. ตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา รับรองสำเนาถูกต้อง
8. อื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดชุดเอกสารสำหรับรายงานตัว

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email