ประกาศจากโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนปกติ
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
24 - 28 เมษายน 2564

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน
(Intensive Chinese)