ข่าวสารจากโรงเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2564
ฉบับที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 2564

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินกับท่านรองผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาส
ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่สถานศึกษาและมีผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2563  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
Previous
Next

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19

รูปแบบการเรียนเดือนกันยายน

นโยบายช่วยเหลือผู้ปกครอง

การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2564

เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 1/6 และ 1/7

เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6

COPYRIGHT © 2020 traimitwitthayalai. ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com