QR Code link แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

QR Code link แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับกลุ่มตัวอย่าง

QR Code link แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สำหรับบุคลากรที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี

****

ให้นักเรียนที่สมัครเรียน(รอบเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567

มามอบตัววันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

กรุณาพิมพ์ใบสมัครยื่นความจำนง พร้อมนำสำเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มายื่นสมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ในวันและเวลาตามประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศห้องสอบ สำหรับสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

COPYRIGHT © 2020 traimitwitthayalai. ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com

Loading