ข่าวสารจากโรงเรียน

Previous
Next

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2564

เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 1/6 และ 1/7

เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6