" โรงเรียนผู้นำด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

มาร์ชไตรมิตรวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์