Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 19,500 บาท


โครงการสุขาดี มีความสุข โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการห้องเรียนข๋งจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พร้อมรองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นล่ามแปลภาษาจีน เนื่องด้วยมีคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง มาประสานงานด้านการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อประชุมและเตรียมแผนจัดทำหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (Credit bank) ร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แก่ผู้ทรงคุณวุฒทางด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหาร ให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กีฬาคณะครู สพม. กท.1 กลุ่มที่ 1

กิจกรรมอำลาขาสั้น นักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (วัดแก้วแจ่มฟ้า) ให้บริการตัดผมฟรี นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

การประกวดคลิปวีดีโอสั้นแนะนำแผนการเรียน ในปีการศึกษา 2567

สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (แต่ละกลุ่มสาระฯ)

ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program)

ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนปกติ

กิจกรรมของโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อ

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

มาตรการเกี่ยวกับโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียน