Previous
Next

นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

มาร์ชไตรมิตรวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายและ แอปพลิเคชันทางการศึกษา

ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ อินโฟกราฟฟิคโดย ครูพัตรา ยืนนาน
เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 1/6 และ 1/7
เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6

ประกาศโรงเรียน