ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Facebook
Skype
WhatsApp
Email