ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

100 ผู้อำนวยการ์โรงเรียน

101 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ

102 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

103 กลุ่มบริหารทั่วไป

104 กลุ่มบริหารวิชาการ

105 กลุ่มบริหารงานโยบายและแผน

106 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2

107 ประชาสัมพันธ์

108 กลุ่มสาระสุขศึกษา

109 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

112 ห้องพยาบาล

113 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

114 ห้องสมุด

115 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

116 กลุ่มสาระสังคมฯ

117 ห้องกิจกรรม

118 กลุ่มสาระภาษาไทย

119 ห้องโสตทัศนศึกษา

120 กลุ่มสาระศิลปะ

121 ห้องดนตรีไทย

122 ห้องแนะแนว

123 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

124 ห้องพัสดุ

125 ห้องเรียนขงจื่อ

127 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

128 ท้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5