กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 124

นายณัฐภพ ศิริสาคร

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 101

นางกรกนก  คัจฉพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 101

นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์

0-2623-0904 ต่อ 109

นางสาวโสรยา ศิลสะอาด

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 101