กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกรกนก คัจฉพันธ์

นางสาวโสรยา ศิลสะอาด

ครูอัตราจ้าง

 

นายณัฐภพ ศิริสาคร

ครูอัตราจ้าง