คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นายพุฒิพงศ์ ปรีเปรม

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป