คณะผู้บริหาร

นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

นายพุฒิพงค์ ปรีเปรม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการและทั่วไป

นางจริยา ปทุมศรีวิโรจน์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป