คณะผู้บริหาร

ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

0-2623-0904 ต่อ 100

นางสาวภรภัทร คงธนชุณหพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

0-2623-0904 ต่อ 104

นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

0-2623-0904 ต่อ 101

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

0-2623-0904 ต่อ 109

นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

0-2623-0904 ต่อ 124

นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

0-2623-0904 ต่อ 102

นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

0-2623-0904 ต่อ 101

นายธีรเดช สิงห์อินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

0-2623-0904 ต่อ 104

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป