คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

นายพุฒิพงค์ ปรีเปรม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางจริยา ปทุมศรีวิโรจน์​

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป