คณะผู้บริหาร

นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

นายพุฒิพงค์ ปรีเปรม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการและทั่วไป

นางจริยา ปทุมศรีวิโรจน์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายศรายุทธ สมโนชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป