คณะผู้บริหาร

นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

0-2623-0904 ต่อ 100

นายพุฒิพงค์ ปรีเปรม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

0-2623-0904 ต่อ 104

นางจริยา ปทุมศรีวิโรจน์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

0-2623-0904 ต่อ 105

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

0-2623-0904 ต่อ 101

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

0-2623-0904 ต่อ 102

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

0-2623-0904 ต่อ 109

นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

0-2623-0904 ต่อ 124

นายธีรเดช สิงห์อินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

0-2623-0904 ต่อ 104

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป