กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวเกณิกา สายบัวบาน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 115

นายสันติภาพ รอดสถิตย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 115

นายชมพล พฤกษา

0-2623-0904 ต่อ 115

นายธีรเดช สิงห์อินทร์

0-2623-0904 ต่อ 104

นางสาวมูนีเร๊าะ เต๊ะแต

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 104

นางสาวรินรดา ด้วงหร่าย

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 115