กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวเกณิกา สายบัวบาน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 115

นายสันติภาพ รอดสถิตย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 115

นายธีรเดช  สิงห์อินทร์

0-2623-0904 ต่อ 104

นางสาวทรงพร  หนูแก้ว

0-2623-0904 ต่อ 115

นางสาวรินรดา ด้วงหร่าย

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 115

นางสาวรินรดา ด้วงหร่าย

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 115