กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายชมพล พฤกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุพัตรา เกตสิทธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสันติภาพ รอดสถิตย์

 

นายธนเดช กิจศุภไพศาล

 

 

นายธีรเดช สิงห์อินทร์

 

นางสาวมูนีเร๊าะ เต๊ะแต

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวรินรดา ด้วงหร่าย

ครูอัตราจ้าง