กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายธนเดช กิจศุภไพศาล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุพัตรา เกตสิทธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชมพล พฤกษา

นายสันติภาพ รอดสถิตย์

 

นายธีรเดช สิงห์อินทร์