กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวดี เมืองสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 113

นางเบญจมาศ มูโต้

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 113

นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน

0-2623-0904 ต่อ 113

ภาษาจีน

นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 106

นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ

0-2623-0904 ต่อ 105

Mr. Song Jiabin

ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อ

0-2623-0904 ต่อ 125