กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นายจารุวัชร ภูมิพงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเบญจมาศ มูโต้

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน

 

นางสาวสุวดี เมืองสุข

 

นายศรายุทธ  สมโนชัย

 

นายชยพล วิภาวิน

 

นายศุภ์ชล  กีรติสุนทร

 

ภาษาจีน

นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ

 

Mr. Song Jiabin

ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อ

 

นางสาวอมราพร ธนพิเชษฐ์