กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นางเบ็ญจมาศ มูโต้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 113

นางสาวสุวดี เมืองสุข

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 113

นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน

0-2623-0904 ต่อ 113

นายศุภชัย มณีวรรณ

0-2623-0904 ต่อ 104

นายปฏิพัทธ์ รอดขวัญ

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 113

ภาษาจีน

นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 106

นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ

0-2623-0904 ต่อ 105

Mr. Song Jiabin

ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อ

0-2623-0904 ต่อ 125