กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวดี เมืองสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเบญจมาศ มูโต้

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน

 

นายศรายุทธ  สมโนชัย

 

นายชยพล วิภาวิน

 

นายศุภ์ชล  กีรติสุนทร

 

ภาษาจีน

นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ

 

Mr. Song Jiabin

ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อ