กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวดี เมืองสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจารุวัชร ภูมิพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน

 

นางเบญจมาศ มูโต้

 

นายศรายุทธ  สมโนชัย

 

นายชยพล วิภาวิน

 

นายศุถ์ชล  กีรติสุนทร

 

ภาษาจีน

นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา

 

Mr. Song Jiabin

ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อ

 

นางสาวอมราพร ธนพิเชษฐ์