กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวน้ำหทัย ศุภโชคเกษตรกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุภัทชกรานต์ จึงอมรกิจ


รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุษบา วรเดช

 

นางสาวจุฑามาศ เทียนมงคล

 

 

นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์

 

นางสาวมณฑิชา บูรพิสิทฐิกุล