กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ เทียนมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวน้ำหทัย ศุภโชคเกษตรกุล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุษบา วรเดช

 

นางสุภัทชกรานต์ จึงอมรกิจ

 

นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์

 

นายธนยศ สุทธายศ

 

นางสาวมณฑิชา บูรพิสิทฐิกุุล