กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสุภัทรชกรานต์  จึงอมรกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 118

นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 103

นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล

0-2623-0904 ต่อ 118

นางบุษบา  วรเดช

0-2623-0904 ต่อ 118

นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล

0-2623-0904 ต่อ 102

นางสาวมณฑิชา บูรพิสิทฐิกุล

0-2623-0904 ต่อ 114