กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนากฤช ครุเจนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวรชาติ วิเชียรพนัส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัตรา ยืนนาน

 

นายณัฏฐ์กวี ลืมภูเขียว

 

อัครวิชญ์ พิวงษ์งาม

 

นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์

 

นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ

 

นางสาวพนิต นิยมศิลป์

นายปัญญา ภิรมย์จันทร์

 

นายศิริชัย ศรีชัยปัญญา

 

นายเจ เกียรติธนะบำรุง

 

นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์

ครูอัตราจ้าง

นายปริญญา บุญเสริมแท้

ครูอัตราจ้าง