กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรชาติ วิเชียรพนัส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายปัญญา ภิรมย์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อัครวิชญ์ พิวงษ์งาม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัตรา ยืนนาน

 

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

นายธนากฤช ครุเจนธรรม

 

นายณัฏฐ์กวี ลืนภูเขียว

 

นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ

 

นางสาวพนิต นิยมศิลป์

นายศิริชัย ศรีชัยปัญญา

 

นายเจ เกียรติธนะบำรุง

 

นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์

 

นายปริญญา บุญเสริมแท้

ครูอัตราจ้าง