กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปัญญา ภิรมย์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อัครวิชญ์ พิวงษ์งาม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัตรา ยืนนาน

 

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

นายธนากฤช ครุเจนธรรม

 

นายณัฏฐ์กวี ลืนภูเขียว

 

นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ

 

นางสาวพนิต นิยมศิลป์

นายเจ เกียรติธนะบำรุง

 

นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐสินา ธินารัตน์

ครูอัตราจ้าง