กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครวิชญ์ พิวงษ์งาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 103

นางสาวพนิต นิยมศิลป์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 104

นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

0-2623-0904 ต่อ 101

นายธนากฤช  ครุเจนธรรม

0-2623-0904 ต่อ 123

นางพัตรา  ยืนนาน

0-2623-0904 ต่อ 109

นายณัฏฐ์กวี ลืนภูเขียว

0-2623-0904 ต่อ 128

นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ

0-2623-0904 ต่อ 101

นายปัญญา ภิรมย์จันทร์

0-2623-0904 ต่อ 102

นายเจ เกียรติธนะบำรุง

0-2623-0904 ต่อ 102

นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 127

นางสาวณัฐสินา ธินารัตน์

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 104