กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปัญญา ภิรมย์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 102

นางสาวพนิต นิยมศิลป์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 104

นายธนากฤช  ครุเจนธรรม

0-2623-0904 ต่อ 123

นางพัตรา  ยืนนาน

0-2623-0904 ต่อ 109

นายณัฏฐ์กวี ลืนภูเขียว

0-2623-0904 ต่อ 128

นายอัครวิชญ์ พิวงษ์งาม

0-2623-0904 ต่อ 103

นายเจ เกียรติธนะบำรุง

0-2623-0904 ต่อ 102

นางสาวนัถธ์ฐนัน  ก้อนอินทร์

0-2623-0904 ต่อ 101

นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 127

นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ

0-2623-0904 ต่อ 101

นางสาวณัฐสินา ธินารัตน์

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 104