กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรชาติ วิเชียรพนัส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายปัญญา ภิรมย์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อัครวิชญ์ พิวงษ์งาม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัตรา ยืนนาน

 

นายธนากฤช ครุเจนธรรม

 

นายณัฏฐ์กวี ลืนภูเขียว

 

นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์

 

นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ

 

นางสาวพนิต นิยมศิลป์

นายศิริชัย ศรีชัยปัญญา

 

นายเจ เกียรติธนะบำรุง

 

นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์

ครูอัตราจ้าง

นายปริญญา บุญเสริมแท้

ครูอัตราจ้าง