กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายปัฐวีร์ วงศ์พัฒนกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกมลพร ดีประทีป

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

 

นางสาวอภิชญา รวยศิลป์

นายศวัส จันทร์อิ่ม