กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางสาวอภิชญา รวยศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกมลพร ดีประทีป

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

 

นายปัฐวีร์ วงศ์พัฒนกูล

 

นายศวัส จันทร์อิ่ม