กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายศวัส  จันทร์อิ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 120

นายปัฐวีร์  วงศ์พัฒนกูล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 121

นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์

0-2623-0904 ต่อ 102

นางสาวอภิชญา รวยศิลป์

0-2623-0904 ต่อ 121