กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ครูพระ)

พระมหาเจษฏา (อธิปญฺโญ) คำญวน

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

พระมหาเพชร (อินฺทสโร) อินทรโคตร

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

พระมหาจีรศักดิ์ (จิรวฑฺฒโน) บอนขุนทด

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พระมหาวัชระ (ชยธมฺโม) ทัดสา

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

พระมหากฤษดา (ธีรวํโส) พัสพงษ์

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

พระมหายงยุทธ (อภินนฺโท) ขารบ

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖