กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเกียรติศักดิ์  แซ่ฉั่ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 105

นางสาวทัตพิชา  ฤทธิ์แก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 101

นางจริยา ภูริธิติมา

0-2623-0904 ต่อ 101

นางสาวณัฐนรี ธรรมเลิศหล้า

0-2623-0904 ต่อ 124

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยถา

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 116

นางสาวจุฑามาศ  ชาติชาญชัย

ครูอัตราจ้าง

0-2623-0904 ต่อ 116

นางสาวณัฐพัชร์ พงษ์ประเสริฐ

 

นายกังวาฬ เชื้อชัย

(ครูอัตราจ้าง)

 

นางสาวชนิดาภา เครือชัย

(ครูอัตราจ้าง)