กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวลัดดาวรรณ จันหุณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเกียรติศักดิ์ แซ่ฉั่ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจริยา ภูริธิติมา

นางสาวทัตพิชา ฤทธิ์แก้ว

 

นางสาวณัฐนรี ธรรมเลิศหล้า

 

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยถา

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวอารยา ชาญกล้า

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวณัฐพัชร์ พงษ์ประเสริฐ

 

นายกังวาฬ เชื้อชัย

(ครูอัตราจ้าง)

 

นางสาวชนิดาภา เครือชัย

(ครูอัตราจ้าง)

 

นางสาวสุภลักษณ์ เสาเวียง

ครูอัตราจ้าง