กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจริยา ภูริธิติมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวลัดดาวรรณ จันหุณี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณัฐพัชร์ พงษ์ประเสริฐ

 

นายเกียรติศักดิ์ แซ่ฉั่ว

 

นางสาวทัตพิชา ฤทธิ์แก้ว

 

นางสาวชนิดาภา เครือชัย

(ครูอัตราจ้าง)

 

นายกังวาฬ เชื้อชัย

(ครูอัตราจ้าง)

 

นางสาวสุภลักษณ์ เสาเวียง

(ครูอัตราจ้าง)