กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา

นายพลรัตน์  ถวิลรักษ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 108

นายไพโรจน์ เหล่ามังรัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

0-2623-0904 ต่อ 108