กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา

นายไพโรจน์ เหล่ามังรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกิตติยา ยาโน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพลรัตน์ ถวิลรักษ์