กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวกิตติยา ยาโน

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายไพโรจน์ เหล่ามังรัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพลรัตน์ ถวิลรักษ์