เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนผู้นำด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้นภาษาและวัฒนธรรมจีน

๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้รียนให้มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล

๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรม จริยธรม จิตอาสา และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน

๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการรียนรู้ คู่คุณธรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และร่วมกันอนรัษ์สิ่งแวดล้อม

๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน

๖. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่สากล ด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

๑ ผู้เรียนมีทักษะด้นภาษาและวัฒนรรมจีน มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล

๒ ผู้เรียนมีคุณธรม จริยธรรม จิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักษ์ความเป็นไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิต ตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ครูมีทักษะในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล และประพฤติตนตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

๔. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่าย

การรียนรู้ บนวัด ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม และครอบคลุมผู้เรียนที่มีความหลากหลายให้ได้รับโอกาศในการศึกษาและพัฒนาเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๖พัฒนาคุณภาพด้านภาษา และศึกษาวัฒนธรรมต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน)

สีประจำโรงเรียน

" ชมพู-ขาว "

สีชมพู คือ ความรัก ความเมตตา ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความโอบอ้อมอารี

สีขาว คือ ความสะอาด ความบริสุทธิ์ ความหมดจดผ่องใส

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

” ดอกพุดตาน ” 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

” เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม กิจกรรมเยี่ยม ”