กำหนดการประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทางสื่อออนไลน์ และตารางสอบซ่อมรอบที่ 1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยแจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ทางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการติดไวรัส COVID-19

นักเรียนที่ไม่สะดวกติดต่อทางสื่อออนไลน์ ให้ดำเนินการติดต่อครูประจำชั้นทางโทรศัพท์

การสอบซ่อมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีรายละเอียดดังนี้

โดยการสอบซ่อม สามารถติดต่อครูประจำวิชาทางสื่อออนไลน์ได้

 

Facebook
Skype
WhatsApp
Email