ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และแบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร

แบบฟอร์มรายงานตัวสำหรับนักเรียนเดิม (ม.5/ม.6)

หมายเหตุ

ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยหรือรับใบสมัครที่โรงเรียน

และนำมาส่งที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น.

ใบสมัครเข้าชั้นปีที่ 1 (สำหรับ ม.4 หรือนักเรียนที่ต้องการสมัครใหม่)

หมายเหตุ

ติดตามกำหนดการภายหลัง

 

Facebook
Skype
WhatsApp
Email