กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสีเขียว

Facebook
Skype
WhatsApp
Email