บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19

ในวันที่ 22 – 30 ธันวาคม 2563

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยประกาศปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Facebook
Skype
WhatsApp
Email