การยืนยันสิทธิ์ของนักเรียนชั้น ม.3 ปัจจุบัน ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

เข้ายืนยันสิทธิ์

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.
Facebook
Skype
WhatsApp
Email