กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม นั่งเรือเพื่อชมระบบนิเวศสองฝั่งป่าชายเลน กิจกรรมให้อาหารลิงแสม ปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 เล่นสกีเลน งมหอยแครง เล่นน้ำ และเก็บขยะป่าชายเลน

Facebook
Skype
WhatsApp
Email