แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คลิกตอบแบบสำรวจ > http://gg.gg/obec_covidsurvey63

Facebook
Skype
WhatsApp
Email