มาตรการการปฏิบัติตนในการเรียนและการใช้บริการโรงอาหาร

มาตรการการใช้บริการโรงอาหาร
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

 

  1. ปรับตารางคาบพักกลางวันออกเป็น 3 คาบ คาบละ 2 ระดับชั้นดังนี้

  2. นักเรียนจะต้องนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะประจำตัวของนักเรียน โดยจะกำหนดหมายเลขประจำตัวให้นักเรียน (ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวด้านล่าง)

  3. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารมาเอง (จาน ช้อนส้อม กล่องข้าว แก้วน้ำ ขวดน้ำ) มาใช้ซื้ออาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน (โรงเรียนงดให้บริการอุปกรณ์รับประทานอาหาร โดยจะจัดบริเวณสำหรับล้างทำความสะอาดให้)

รายชื่อนักเรียนเข้าใช้บริการโรงอาหาร
แบ่งตามกลุ่มเรียนและคาบพัก

คาบที่ 4A : ม.1 และ ม.6 กลุ่ม A และ C

คาบที่ 4B : ม.1 และ ม.6 กลุ่ม B และ C

คาบที่ 5A : ม.2 และ ม.5 กลุ่ม A และ C

คาบที่ 5B : ม.2 และ ม.5 กลุ่ม B และ C

คาบที่ 6A : ม.3 และ ม.4 กลุ่ม A และ C

คาบที่ 6B : ม.3 และ ม.4 กลุ่ม B และ C

Facebook
Skype
WhatsApp
Email