ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์พิเศษ สพม.1

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู

ร่วมให้การต้อนรับ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ

ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์พิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยมีการรับฟังรายงานผลการจัดการเรียนรู้ กำกับ ติดตามและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

Facebook
Skype
WhatsApp
Email