Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอำลาขาสั้น นักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (วัดแก้วแจ่มฟ้า) ให้บริการตัดผมฟรี นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

การประกวดคลิปวีดีโอสั้นแนะนำแผนการเรียน ในปีการศึกษา 2567

สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (แต่ละกลุ่มสาระฯ)

ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program)

ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนปกติ

กิจกรรมของโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อ

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

มาตรการเกี่ยวกับโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียน